Werkwijze

 
Praktijk Nieuw Begin Vlinder
 

psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is bedoeld voor mensen met emotionele- en relationele problemen en ongezonde levenspatronen. Het geldt ook voor mensen die zijn vastgelopen in hun omstandigheden. 

Wij geven professionele ondersteuning en begeleiding aan (jong)volwassenen bij problemen op het gebied van o.a.:

 • identiteit

 • emoties

 • keuzes maken

 • (rouw)verwerking

 • communicatie

 • burn-out

 • angst en depressie

 • relaties

Door hier samen met jou naar te kijken worden bestaande patronen en knellende problemen zichtbaar. Je krijgt inzicht in oorzaken en gevolgen. We geven je handvatten om je eigen mogelijkheden aan te wenden om met het probleem om te kunnen gaan. Daarbij speelt ook jouw sociale context een rol. Op deze manier wordt er ruimte en evenwicht gecreëerd, krijg je grip op de situatie en kan je verder in het leven.

 

Methoden

We maken gebruik van verschillende methoden die helpend kunnen zijn om:

 • inzicht te krijgen in drijfveren en patronen

 • constructief te leren denken, communiceren en handelen

 • vertrouwen en herstel in relaties te bevorderen

 • reëel naar jezelf en de situatie te kijken en daar op een goede manier mee om te leren gaan.


maatschappelijk werk

Maatschappelijke dienstverlening biedt hulp in probleemsituaties die het gevolg kunnen zijn van de ontwikkelingen binnen een snel veranderende maatschappij. Door een combinatie van verschillende factoren kan je daarin vastlopen en hulp nodig hebben. Wij bieden ondersteuning bij problemen op zowel praktisch- als sociaal gebied.

Praktisch:

 • administratie

 • geldzaken

 • contact met instanties

 • organiseren van hulpbronnen

 • structuur aanbrengen

Sociaal:

 • zelfredzaamheid

 • deelname aan het sociale leven

 • structuur en stabiliteit in het dagelijks leven

 • besluiten nemen

 • problemen oplossen


pastorale zorg

Het christelijk geloof op grond van Gods Woord is voor ons de basis van waaruit wij leven. Dit heeft invloed op onze levenshouding en onze levensvisie.

Indien gewenst geven wij aandacht aan de pastorale- en geloofs aspecten die invloed kunnen hebben op het probleem. Dit willen we doen door geloofs- en levensvragen bespreekbaar te maken, waarin het eigen Godsbeeld en de relatie met God de Vader, Zoon en Heilige Geest aandacht krijgen. De Bijbel is daarbij onze richtlijn, waarbij we eigen visie en beleving respecteren. Er is gebed mogelijk voor en/of met de client.

Ook zoeken we zo nodig samen met de client naar mogelijkheden die de eigen kerkelijke gemeente kan bieden naast (of na) het hulpverleningstraject. Te denken valt aan een sociaal netwerk vanuit de kerk (bv. een maatje die met je oploopt), samenwerking met voorganger/predikant/pastoraal werker en aanbod geestelijke groei. 

Daarnaast kunnen we literatuur aanbevelen.

We beschikken ook over een eigen pastorale methode a.h.v. van het herstelprogramma Gelukkig Leven! (info: zie hieronder)

Naast individuele gesprekken bieden wij ook toerusting en training aan aan kerkelijke gemeenten.

 

 
Gelukkig Leven!
 

Herstelprogramma

Gelukkig Leven!

Gelukkig Leven! is een pastoraal herstelprogramma dat wij, Wouter en Annet Burggraaf, aanbieden aan christenen in Nederland die mensen willen helpen hun moeiten aan Jezus Christus toe te vertrouwen. We bieden informatie, materiaal en training om dit programma met één of meer groepen te doorlopen.

 

Voor wie?

Het is een programma voor mensen die herstel zoeken in hun persoonlijke en/of geestelijke leven. Of mensen nu last hebben van minderwaardigheid, schuld, bitterheid, beschaamd vertrouwen, verkeerde gewoontes, eenzaamheid, barrières in de relatie met God of mensen, angst, verlies of andere problemen, Jezus Christus kan een diepe en duurzame vernieuwing in ieders leven geven.

 

Wat is het doel?

Dit pastorale programma is bedoeld om mensen aan te moedigen om een persoonlijke relatie met Jezus Christus op te bouwen en de Heilige Geest toe te laten in alle facetten van hun bestaan, zodat er vernieuwing en herstel mogelijk is in hun leven.

 

Inhoud

Gelukkig Leven! is gebaseerd op de Bergrede in Mattheus 5. De programmaboekjes zijn de leidraad voor het proces van de deelnemers. Ze behandelen aansprekende thema's die parallel lopen met de Zaligsprekingen, zoals: Geen grip hebben, Ongezonde denkbeelden onderkennen, Strijdbijl inleveren, Leven vanuit je nieuwe identiteit. Tijdens de wekelijkse programma-avonden ontvangen de deelnemers onderwijs en getuigenissen over deze thema's. 

In dit programma neemt het groepsgesprek een belangrijke plaats in in het herstelproces van de deelnemer. Er wordt gewerkt met teams, bestaande uit 2 mensen, die een groep van zo'n 5 vrouwen of mannen leiden met gelijksoortige situaties en/of ervaringen. (H)erkenning leidt hier vaak tot openheid en bemoediging.

Zowel de programma- als de bijbehorende dagboekjes hebben wij geschreven om christenen de mogelijkheid te geven een kortdurend herstelprogramma van 17 weken te kunnen bieden, dat aansluit op onze hedendaagse cultuur en beleving. Daarbij hebben wij kunnen putten uit ruime ervaring op pastoraal, psychosociaal en geestelijk gebied.

 

Persoonlijke begeleiding

Het is ook mogelijk om het herstelproces van Gelukkig Leven! als leidraad te gebruiken voor een begeleidingstraject.

.